En Popüler 50 Adet Pandas Fonksiyonu

27 Haziran 2023 393 Okuma süresi: 3 dakika
 1. read_csv: CSV dosyasını okur ve DataFrame'e dönüştürür.
 2. read_excel: Excel dosyasını okur ve DataFrame'e dönüştürür.
 3. head: DataFrame'in ilk n satırını döndürür.
 4. tail: DataFrame'in son n satırını döndürür.
 5. info: DataFrame'in hakkında bilgi verir (sütunlar, veri tipleri, bellek kullanımı vb.).
 6. describe: DataFrame'in temel istatistiksel bilgilerini gösterir (count, mean, min, max, vb.).
 7. shape: DataFrame'in boyutunu (satır ve sütun sayısı) döndürür.
 8. columns: DataFrame'in sütunlarını döndürür.
 9. index: DataFrame'in indeksini döndürür.
 10. loc: Etiket tabanlı indeksleme yapar.
 11. iloc: Konum tabanlı indeksleme yapar.
 12. drop: Belirtilen sütunları veya satırları içeren yeni bir DataFrame döndürür.
 13. fillna: NaN değerlerini belirli bir değerle doldurur.
 14. drop_duplicates: Tekrarlanan satırları kaldırır.
 15. groupby: Belirli bir sütuna göre gruplama yapar.
 16. merge: İki DataFrame'i birleştirir.
 17. concat: Birden çok DataFrame'i birleştirir.
 18. sort_values: Belirli bir sütuna göre DataFrame'i sıralar.
 19. pivot_table: Pivot tablosu oluşturur.
 20. apply: Belirli bir işlevi DataFrame'e uygular.
 21. map: Sözlük veya işlev kullanarak sütun değerlerini dönüştürür.
 22. replace: Belirli değerleri başka bir değerle değiştirir.
 23. sum: Sütunların veya satırların toplamını hesaplar.
 24. mean: Sütunların veya satırların ortalamasını hesaplar.
 25. median: Sütunların veya satırların medyanını hesaplar.
 26. min: Sütunların veya satırların minimum değerini hesaplar.
 27. max: Sütunların veya satırların maksimum değerini hesaplar.
 28. std: Sütunların veya satırların standart sapmasını hesaplar.
 29. var: Sütunların veya satırların varyansını hesaplar.
 30. count: Sütunlardaki veya satırlardaki değerlerin sayısını hesaplar.
 31. nunique: Sütundaki benzersiz değerlerin sayısını hesaplar.
 32. value_counts: Sütundaki benzersiz değerlerin sayısını gösterir.
 33. duplicated: Tekrarlanan satırları belirtir.
 34. corr: Sütunlar arasındaki korelasyonu hesaplar.
 35. plot: Verileri grafik olarak görselleştirir.
 36. hist: Sütunun histogramını çizer.
 37. boxplot: Sütunun kutu grafiğini çizer.
 38. scatter: İki sütunu saçılım grafiği olarak çizer.
 39. heatmap: Sütunlar arasındaki ilişkiyi renklendirilmiş bir matris olarak gösterir.
 40. cut: Değerleri belirli aralıklara böler.
 41. qcut: Değerleri belirli aralıklara böler (eşit frekanslı).
 42. cumsum: Sütun veya satırdaki değerlerin kümülatif toplamını hesaplar.
 43. cumprod: Sütun veya satırdaki değerlerin kümülatif çarpımını hesaplar.
 44. shift: Sütun veya satırdaki değerleri belirli bir sayıda kaydırır.
 45. diff: Sütun veya satırdaki değerler arasındaki farkı hesaplar.
 46. resample: Zaman serilerini yeniden örnekleme yapar.
 47. rolling: Hareketli pencere hesaplamaları yapar.
 48. to_datetime: Tarih ve saat verilerini dönüştürür.
 49. to_csv: DataFrame'i CSV dosyası olarak kaydeder.
 50. to_excel: DataFrame'i Excel dosyası olarak kaydeder.

Bu listedeki fonksiyonlar, pandas'ın geniş bir işlev yelpazesini temsil etmektedir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Pandas, daha pek çok işlevi içeren zengin bir kütüphanedir.

Benzer makaleler