PHP cos() Fonksiyonu Ve Kullanımı

23 Haziran 2023 108 Okuma süresi: 12 saniye

PHP cos() fonksiyonu, bir sayının cosinusunu hesaplar ve geriye onun cosinus değerini döndürür.

Sözdizimi

cos(sayı)

Parametreler

sayı : Cosinusunu hesaplanacak sayı.

Örnekler

$sayi = 3.14;
echo cos($sayi);

Çıktı: -0.999998731727539


$sayi = 0;
echo cos($sayi);

Çıktı: 1

Benzer makaleler